Dla recenzentów


Zasady recenzowania publikacji w dwumiesięczniku „Inżynieria Morska i Geotechnika”

Procedura recenzji:

1. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor publikacji.
2. Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). W szczególnych przypadkach (np. jeżeli na podstawie treści artykułu można stwierdzić, kto jest autorem artykułu) recenzent po uzyskaniu informacji o autorze(-ach) artykułu podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (link do deklaracji recenzenta). Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
4. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów stanowią wewnętrzną tajemnicę redakcji i nie są nikomu ujawniane.

Kryteria kwalifikowania i odrzucania artykułów:

Do druku w dwumiesięczniku „Inżynieria Morska i Geotechnika” akceptowane są tylko oryginalne, niepublikowane wcześniej, artykuły o charakterze naukowym w języku polskim i angielskim. Artykuły niespełniające tych wymagań mogą być odrzucone przez Redaktora Naczelnego przed skierowaniem artykułu do recenzji. Dotyczy to szczególnie artykułów naruszających prawa autorskie osób trzecich.

Przy kwalifikowaniu artykułów do publikacji recenzenci w swej ocenie biorą pod uwagę następujące kryteria:
– obecność w artykule nowatorskich elementów z zakresu inżynierii morskiej i geotechniki,
– prezentacja w artykule istotnych danych doświadczalnych i statystycznych,
– poprawność układu pracy, stosowanego języka, stylu, jednostek i terminologii
– zgodność tytułu i streszczenia z tematyką artykułu (w języku polskim i angielskim),
– czytelność załączonych rysunków i tablic oraz poprawność ich podpisów,
– poprawność układu pracy, stosowanego języka, stylu, jednostek i terminologii,
– poprawność cytowań i aktualność prezentowanego stanu wiedzy,

Podstawę recenzji stanowi formularz recenzji (link do formularza recenzji)

Lista recenzentów współpracujących z redakcją:

Aktualna lista recenzentów współpracujących z redakcją jest publikowana raz w roku, w ostatnim (szóstym) numerze każdego rocznika „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”, a także jest udostępniona stale (poniżej) na niniejszej stronie internetowej.

Recenzenci współpracujący z redakcją (w kolejności alfabetycznej):

Lech Bałachowski (Politechnika Gdańska)
Eugeniusz Bielewicz (emeryt)
Bożydar Bogdaniuk (emeryt)
Adam Bolt (Politechnika Gdańska)
Kazimierz Burzyński (Politechnika Gdańska)
Włodzimierz Cichy (Politechnika Gdańska)
Marcin Cudny (Politechnika Gdańska)
Waldemar Cyska (Politechnika Gdańska)
Jerzy Drążkiewicz (Projmors)
Angelika Duszyńska (Politechnika Gdańska)
Remigiusz Duszyński (Politechnika Gdańska)
Kazimierz Garbulewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Jarosław Górski (Politechnika Gdańska)
Maciej Gryczmański (Politechnika Śląska)
Kazimierz Gwizdała (Politechnika Gdańska)
Józef Judycki (Politechnika Gdańska)
Piotr Kowalik (Politechnika Gdańska)
Adam Krasiński (Politechnika Gdańska)
Bolesław Mazurkiewicz (Politechnika Gdańska)
Jacek Mąkinia (Politechnika Gdańska)
Zygmunt Meyer (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tomasz Mikulski (Instytut Melioracji i Użytków Zielonych)
Krystyna Nagrodzka-Godycka (Politechnika Gdańska)
Jacek Namieśnik (Politechnika Gdańska)
Hanna Obarska-Pempkowiak (Politechnika Gdańska)
Krystyna Olańczuk-Neyman (Politechnika Gdańska)
Rafał Ossowski (Politechnika Gdańska)
Rafał Ostrowski (Instytut Budownictwa Wodnego PAN)
Zbigniew Pruszak (Instytut Budownictwa Wodnego PAN)
Małgorzata Pruszkowska (Politechnika Gdańska)
Jerzy Sękowski (Politechnika Śląska)
Piotr Srokosz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Ryszard Staroszczyk (Instytut Budownictwa Wodnego PAN)
Tadeusz Sukowski (emeryt)
Ziemowit Suligowski (Politechnika Gdańska)
Marek Szmytkiewicz (Instytut Budownictwa Wodnego PAN)
Zenon Szypcio (Politechnika Białostocka)
Marek Wesołowski (Politechnika Gdańska)
Kazimierz Wysiatycki (emeryt)
Joanna Zachowicz (Instytut Geologiczny PAN)
Bohdan Zadroga (Politechnika Gdańska)
Henryk Zaradny (Instytut Budownictwa Wodnego PAN)
Eugeniusz Zawisza (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Jerzy Ziółko (Politechnika Gdańska)
Krzysztof Żółtowski (Politechnika Gdańska)