Numer 3/2018 jest już dostępny


27.07.2018
Właśnie ukazał się numer 3/2018.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Działy ustawy prawo wodne – ochrona wód

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • RÓŻYŃSKI G., BIELECKA M., SCHÖNHOFER J.: Podejście systemowe w zintegrowanym zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi – studium przypadku: Zalew Wiślany

W dziale Geotechnika:

 • ZABIELSKA-ADAMSKA K.: Badanie i dobór parametrów – referat generalny
 • CUDNY M.: Modelowanie i obliczenia projektowe – referat genaralny
 • BRZĄKAŁA W.: Zagrożenia i zabezpieczanie budowli – referat generalny
 • BZÓWKA J.: Infrastruktura transportowa – referat generalny
 • RAFALSKI L., ĆWIĄKAŁA M., GAJEWSKA B., KRASZEWSKI C: Badania związane z podłożem nawierzchni drogowej
 • KACZMAREK Ł., DOBAK P., KASPRZAK A., POPIELSKI P.: Odwzorowanie anizotropii wytrzymałościowej koluwiów zwietrzelinowych w numerycznej analizie stateczności zbocza na Pogórzu Karpackim
 • KACZYŃSKI Ł., GODLEWSKI T.: Kalibracja współczynnika Nkt w normalnie skonsolidowanych i przekonsolidowanych gruntach organicznych
 • PATAKIEWICZ M. A., CHMIELEWSKI R.: Wpływ zawartości frakcji pyłowej na parametry zagęszczalności ρds i wopt oraz na parametry kształtu krzywej zagęszczalności IC i SC w badaniu Proctora
 • SŁAWIŃSKA J.: Wstępne oszacowanie parametrów wybranych kryteriów wytrzymałościowych dla modelowego piasku „Skarpa” w płaskim stanie odkształcenia
 • WASIL M.: Wpływ dodatku bentonitu na wytrzymałość na ścinanie popiołu lotnego
 • CHMIELEWSKA I.: Nośność pionowa kolumn zawieszonych GEC
 • CHWAŁA M., PUŁA W.: Oszacowanie losowej nośności ławy fundamentowej na podstawie mechanizmów kinematycznych
 • DEMBICKI E., RYMSZA B.: Zmienność parcia spoczynkowego gruntu przy wykonywaniu wykopów
 • KUSIO T., KRASIŃSKI A.: Analiza numeryczna efektywności grupy pali przemieszczeniowych wkręcanych
 • MEYER Z., SZMECHEL G.: Ocena możliwości wykorzystania próbnych obciążeń statycznych do ustalenia nośności pobocznicy i podstawy pala
 • ŻARKIEWICZ K.: Wykorzystanie krzywej osiadania pala do wyznaczania oporu pobocznicy i podstawy pala
 • BŁASZCZAK A., ZAJĄC K., SKUTNIK Z., MIESZKOWSKI R., TRYFON-BOJARSKA A., KOCH D.: Identyfikacja zagrożenia wystąpienia przebić hydraulicznych w podłożu obiektów kubaturowych za pomocą nieinwazyjnych metod badawczych
 • TRYBOCKA K., ADAMIEC M.: Wzmocnienie podłoża pod małym obiektem inżynierskim i przyległym nasypem
 • MEGER A., KANTY P.: Technologia drenów pionowych z nasypem przeciążającym – wybrane aspekty projektowe oraz wykonawcze
 • MITURSKI M., SOBÓL E., GŁUCHOWSKI A.: Analiza wpływu zbrojenia rozproszonego na charakterystykę wytrzymałościową cementogruntu
 • SZYPULSKI P., KUREK N.: Kontrola jakości zagęszczenia wgłębnego podłoża z gruntów niespoistych w aspekcie posadowienia niskich nasypów infrastrukturalnych

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni geotechnicy: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski
 • 19 Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej „Odsłonić przyszłość, połączyć umysły” (19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering “Unearth the Future, Connect Beyond”). Seul, 17 – 22 września 2017
 • M. Jastrzębska, M. Kalinowska-Pasieka: Wybrane metody badawcze we współczesnym laboratorium geotechnicznym: od podłoża do parametrów gruntowych (rec. M. Gryczmański)
 • J. Pieczyrak: Projektowanie stóp fundamentowych (rec. B. Zadroga)
 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Stanisławie Ryszardzie Masselu (1939 – 2018)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.