Numer 4/2019 jest już dostępny

09.09.2019
Właśnie ukazał się numer 4/2019.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • PIENIASZEK A., SZYMAŃSKI P.: Analiza wybranych jednostek bilansów zapotrzebowania wody w aspekcie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • GIRJATOWICZ J. P., ŚWIĄTEK M.: Związki parametrów lodowych polskich zalewów przybrzeżnych z maksymalnym zasięgiem lodu na Bałtyku

W dziale Geotechnika:

 • WERNO M., INEROWICZ M., BEDNARCZYK JUSZKIEWICZ B., REGUŁA C.: Rozbiórka stawów osadowych. Wtórny przerób odpadów poflotacyjnych
 • ZACHODNI A.: Sprężanie ściany szczelinowej
 • KRASZEWSKI C., DREGER M., SZPIKOWSKI M., MITRUT M., SOBKOWICZ P.: Ocena nośności podłoża i podtorza kolejowego sondą dynamiczną

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – opracowanie przedprojektowe

W dziale Technika Portów:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: 70 lat działalności BPBM PROJMORS w gospodarce morskiej Polski. Projekty i realizacje – Stocznie morskie i rzeczne

W dziale Kronika i Aktualności:

 • R. Ostrowski: Problemy dynamiki i ochrony piaszczystych brzegów południowego Bałtyku (rec. M. Szmytkiewicz)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 3/2019 jest już dostępny


03.07.2019
Właśnie ukazał się numer 3/2019.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KULBIK M.: Początek gdyńskiego systemu wodociągowego. Uwarunkowania kosztowo-eksploatacyjne wodociągu na Kępie Oksywskiej (1926 – 1939). Część IV

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SCHÖNHOFER J.: Transformacja falowego widma częstotliwościowego w strefie brzegowej w okolicy Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie

W dziale Geotechnika:

 • NOCOŃ J., WERNO M.: Psv SYLUR w służbie geotechniki na Bałtyku
 • ROZMARYNOWSKI B.: Stateczność samopodnoszących pełnomorskich platform wiertniczych w fazie eksploatacji
 • ZABUSKI L., PRZEWŁÓCKI J.: Analiza stateczności i stabilizacji zbocza osuwiskowego na trasie linii kolejowej w Świnnej Porębie

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • KURYŁEK A.: Klasyfikacja pozabrzegowych obiektów architektonicznych

W dziale Technika Portów:

 • GUCMA S., GUCMA M., PRZYWARTY M.: Symulacyjne metody określania warunków bezpiecznej eksploatacji statków na portowych drogach wodnych

W dziale Kronika i Aktualności:

 • P. Srokosz, I. Dyka, M. Bujko: Badania sztywności gruntu w kolumnie rezonansowej (rec. L. Bałachowski)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.

Numer 2/2019 jest już dostępny


15.05.2019
Właśnie ukazał się numer 2/2019.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Nowe prawo wodne – zarządzanie, konsekwencje

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • OSTROWSKI R., SZMYTKIEWICZ M., SKAJA M.: Wpływ planowanej przebudowy falochronów portowych w Ustce na brzeg morski

W dziale Geotechnika:

 • PARYLAK K.: Ocena przydatności płyty VSS i lekkiej płyty dynamicznej do kontroli zagęszczenia gruntów
 • WYROŚLAK M., OSSOWSKI R.: Wykorzystanie badań CPT do projektowania pali małych średnic formowanych świdrem ciągłym
 • ŁYSIAK P.: Wybrane aspekty charakterystyki i analizy pracy pali w szczególnych przypadkach fundamentów głębokich

W dziale Geosyntetyki:

 • SOBOLEWSKI J., KONOPKA D.: Projektowanie konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami z uwzględnieniem aktualnych norm europejskich

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • KULCZYKOWSKI M., GRZELKA B.: Badania doświadczalne czasu rozproszenia podciśnienia w kesonie ssącym obciążonym siłą wyciągającą o stałej wartości

W dziale Technika Portów:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: 70 lat działalności BPBM PROJMORS w gospodarce morskiej Polski. Projekty i realizacje – Porty morskie i rzeczne

W dziale Kronika i Aktualności:

 • 90-lecie urodzin Profesora Zbigniewa Cywińskiego
 • R. Daniel, T. Paulus: Lock Gates and other Closures in Hydraulic Projects (rec. S. Mackiewicz)
 • Wspomnienie o dr. inż. Mariuszu Sieradzkim (1955 – 2018)
 • Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 1/2019 jest już dostępny


07.02.2019
Właśnie ukazał się numer 1/2019.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Nowe prawo wodne – powodzie, susze i melioracje

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • CERKOWNIAK G. R., LISIMENKA A.: Prędkość prądu w ujściowym odcinku Wisły – pomiary in situ i modelowanie numeryczne

W dziale Geotechnika:

 • KORZEC A., ŚWIDZIŃSKI W.: Procedura wyznaczania dynamicznej odpowiedzi zapór ziemnych z wykorzystaniem metod dyskretnych
 • KNAPIK-JAJKIEWICZ K., KOCON J.: Wpływ temperatury na ściśliwość mieszaniny gruntu drobnoziarnistego i popiołu lotnego

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: 70 lat działalności BPBM PROJMORS w gospodarce morskiej Polski – historia

W dziale Technika Portów:

 • KALBARCZYK-JEDYNAK A., ŚLĄCZKA W.: Optymalizacja badań in situ związanych z bunkrowaniem i przechowywaniem LNG na przykładzie ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych przeprowadzonych przez PGNiG OD, Urząd Morski w Gdyni i Zarząd Portu Morskiego Gdynia

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Bydgoska Retencja +2050. „Standardy dla wód opadowych – modelowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja”. Bydgoszcz, 8 – 9 listopada 2018
 • Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 6/2018 jest już dostępny


20.12.2018
Właśnie ukazał się numer 6/2018.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KULBIK M.: Początek Gdyńskiego Systemu Wodociągowego. Rozbudowa układu wodociągowego na Kępie Oksywskiej w latach 1933 – 1939. Część III

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ M.: Ocena oddziaływania falochronów osłaniających wejścia do projektowanego kanału żeglugowego w rejonie Nowego Światu na brzegi Mierzei Wiślanej

W dziale Geotechnika:

 • ZADROGA B., MIODUSZEWSKI T.: Długotrwały wpływ obciążeń środowiskowych na stan techniczny morskich budowli hydrotechnicznych
 • KURAŁOWICZ Z., BRZÓSKA G.: Prognoza przestrzennej deformacji kompleksu hal przemysłowych z wykorzystaniem geodezyjnych obserwacji przemieszczeń
 • WIĘCŁAWSKI P.: Metoda szacowania nośności granicznych pali Vibro na podstawie quasi-liniowych krzywych osiadania

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DANIEL R. A., PAULUS T. M.: Repair and upgrading of movable hydraulic steel structures after failures

W dziale Technika Portów:

 • TANKIEWICZ M., KROŚNICKA K. A.: Możliwości aplikacji teoretycznych modeli obiektów transportowo-logistycznych współpracujących z morskimi terminalami kontenerowymi portów Trójmiasta

W dziale Kronika i Aktualności:

 • XVI Naddunajska Europejska Konferencja Inżynierii Geotechnicznej „Zagrożenia geotechniczne i ryzyko: doświadczenia i praktyka” (16th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering „Geotechnical hazards and risks: experiences and practices”). Skopje, 7 – 9 czerwca 2018
 • Wspomnienie o dr. hab. inż. Adamie Bolcie (1944 – 2018)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 5/2018 jest już dostępny


27.11.2018
Właśnie ukazał się numer 5/2018.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • PIENIASZEK A.: Obliczenia numeryczne w analizach hydraulicznych istniejących systemów kanalizacji deszczowej i mieszanej z wykorzystaniem programu TFD (Tube Flow Drain)

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • GIRJATOWICZ J. P.: Morfologia zwałów lodowych na polskich zalewach przybrzeżnych

W dziale Geotechnika:

 • PIECZYRAK J.: Obliczanie zbrojenia stóp fundamentowych
 • MEYER Z., WASILUK A.: Analiza niedokładności pomiarów badania statycznego pala z wykorzystaniem modeli analitycznych
 • WYROŚLAK M.: Badanie terenowe osiadania kolumny z kruszywa wykonanej w technologii wymiany dynamicznej

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • GUCMA S., GUCMA M.: Optymalizacja parametrów portu zewnętrznego w Świnoujściu (Gazoport) – docelowa rozbudowa

W dziale Kronika i Aktualności:

 • XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników, Warszawa, 4 – 7 września 2018
 • E. Dembicki: Zagęszczanie gruntów metodą mikrowybuchów. (rec. Z. Meyer)
 • Posadowienie przewodów z tworzyw termoplastycznych
 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Zbigniewie Pruszaku (1947 – 2018)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 4/2018 jest już dostępny


14.09.2018
Właśnie ukazał się numer 4/2018.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KULBIK M.: Początek Gdyńskiego Systemu Wodociągowego. Planowanie i budowa lokalnego układu wodociągowego na Kępie Oksywskiej (1929 – 1932). Część II

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., MARCINKOWSKI T., BONIECKA H., OLSZEWSKI T., SCHÖNHOFER J., CERKOWNIAK G. R., STELLA M.: Wyznaczanie głębokości położenia infrastruktury przyłączeniowej w strefie brzegowej południowego Bałtyku – propozycja wstępna

W dziale Geotechnika:

 • MEYER Z, PRIESEMANN T., MACHON J.: Wpływ wybranych wodnych roztworów chlorków na właściwości mechaniczne piasków drobnych
 • KRUSZYŃSKA E., SALONI J., JANISZEWSKA S., KODA E.: Badania geośrodowiskowe terenów poprzemysłowych na potrzeby rekultywacji i projektów zagospodarowania

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • SARAMOWICZ K., MAJEWSKI W., BARANIECKA B. CIECIERSKI M.: Materiały polimerowo-cementowe jako skuteczna ochrona i naprawa powierzchni morskich budowli hydrotechnicznych

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni geotechnicy: Dr hab. inż. Krzysztof Parylak
 • K.-E. Kurrer: The history of the Theory of Structures – Searching for Equilibrium (rec. Z. Cywiński)
 • Wspomnienie o mgr. inż. Henryku Brodzie (1938 – 2018)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 3/2018 jest już dostępny


27.07.2018
Właśnie ukazał się numer 3/2018.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Działy ustawy prawo wodne – ochrona wód

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • RÓŻYŃSKI G., BIELECKA M., SCHÖNHOFER J.: Podejście systemowe w zintegrowanym zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi – studium przypadku: Zalew Wiślany

W dziale Geotechnika:

 • ZABIELSKA-ADAMSKA K.: Badanie i dobór parametrów – referat generalny
 • CUDNY M.: Modelowanie i obliczenia projektowe – referat genaralny
 • BRZĄKAŁA W.: Zagrożenia i zabezpieczanie budowli – referat generalny
 • BZÓWKA J.: Infrastruktura transportowa – referat generalny
 • RAFALSKI L., ĆWIĄKAŁA M., GAJEWSKA B., KRASZEWSKI C: Badania związane z podłożem nawierzchni drogowej
 • KACZMAREK Ł., DOBAK P., KASPRZAK A., POPIELSKI P.: Odwzorowanie anizotropii wytrzymałościowej koluwiów zwietrzelinowych w numerycznej analizie stateczności zbocza na Pogórzu Karpackim
 • KACZYŃSKI Ł., GODLEWSKI T.: Kalibracja współczynnika Nkt w normalnie skonsolidowanych i przekonsolidowanych gruntach organicznych
 • PATAKIEWICZ M. A., CHMIELEWSKI R.: Wpływ zawartości frakcji pyłowej na parametry zagęszczalności ρds i wopt oraz na parametry kształtu krzywej zagęszczalności IC i SC w badaniu Proctora
 • SŁAWIŃSKA J.: Wstępne oszacowanie parametrów wybranych kryteriów wytrzymałościowych dla modelowego piasku „Skarpa” w płaskim stanie odkształcenia
 • WASIL M.: Wpływ dodatku bentonitu na wytrzymałość na ścinanie popiołu lotnego
 • CHMIELEWSKA I.: Nośność pionowa kolumn zawieszonych GEC
 • CHWAŁA M., PUŁA W.: Oszacowanie losowej nośności ławy fundamentowej na podstawie mechanizmów kinematycznych
 • DEMBICKI E., RYMSZA B.: Zmienność parcia spoczynkowego gruntu przy wykonywaniu wykopów
 • KUSIO T., KRASIŃSKI A.: Analiza numeryczna efektywności grupy pali przemieszczeniowych wkręcanych
 • MEYER Z., SZMECHEL G.: Ocena możliwości wykorzystania próbnych obciążeń statycznych do ustalenia nośności pobocznicy i podstawy pala
 • ŻARKIEWICZ K.: Wykorzystanie krzywej osiadania pala do wyznaczania oporu pobocznicy i podstawy pala
 • BŁASZCZAK A., ZAJĄC K., SKUTNIK Z., MIESZKOWSKI R., TRYFON-BOJARSKA A., KOCH D.: Identyfikacja zagrożenia wystąpienia przebić hydraulicznych w podłożu obiektów kubaturowych za pomocą nieinwazyjnych metod badawczych
 • TRYBOCKA K., ADAMIEC M.: Wzmocnienie podłoża pod małym obiektem inżynierskim i przyległym nasypem
 • MEGER A., KANTY P.: Technologia drenów pionowych z nasypem przeciążającym – wybrane aspekty projektowe oraz wykonawcze
 • MITURSKI M., SOBÓL E., GŁUCHOWSKI A.: Analiza wpływu zbrojenia rozproszonego na charakterystykę wytrzymałościową cementogruntu
 • SZYPULSKI P., KUREK N.: Kontrola jakości zagęszczenia wgłębnego podłoża z gruntów niespoistych w aspekcie posadowienia niskich nasypów infrastrukturalnych

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni geotechnicy: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski
 • 19 Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej „Odsłonić przyszłość, połączyć umysły” (19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering “Unearth the Future, Connect Beyond”). Seul, 17 – 22 września 2017
 • M. Jastrzębska, M. Kalinowska-Pasieka: Wybrane metody badawcze we współczesnym laboratorium geotechnicznym: od podłoża do parametrów gruntowych (rec. M. Gryczmański)
 • J. Pieczyrak: Projektowanie stóp fundamentowych (rec. B. Zadroga)
 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Stanisławie Ryszardzie Masselu (1939 – 2018)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 2/2018 jest już dostępny


26.04.2018
Właśnie ukazał się numer 2/2018.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Nowe prawo wodne – informacje ogólne. Część I

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SUBOTOWICZ W.: Brzeg morski – element środowiska morskiego

W dziale Geotechnika:

 • MODONI G., FLORA A., LIRER S., OCHMAŃSKI M., CROCE P.: Projektowanie uszczelnienia dna wykopu wykonanego w technologii jet grouting
 • GOSK W.: Problemy interpretacji wyników badania sztywności gruntu za pomocą lekkiej płyty dynamicznej

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J.: Rozbudowa systemu zaopatrzenia w paliwo jednostek pływających w Porcie Gdynia

W dziale Technika Portów:

 • MAGIERA J., KATULSKI R. J.: System wykrywania i przeciwdziałania zakłóceniom celowym odbiornika GPS

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Stanisław Barcz
 • Firmy komunalne. Białowieża, 24 – 26 stycznia 2018
 • R. Szymkiewicz: Dolna Wisła. Rzeka niewykorzystanych możliwości (rec. M. Szmytkiewicz)
 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Henryku Mikołajczaku (1925 – 2018)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 1/2018 jest już dostępny


26.02.2018
Właśnie ukazał się numer 1/2018.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • GARUS D.: Experimental correlograms of the ambient seismic noise across Poland

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., SCHÖNHOFER J., MORAWSKI M.: Obliczanie przebudowy profilu wydmy wywołanej huraganem – wstępne wyniki

W dziale Geotechnika:

 • GRUCHOT A., ZAWISZA E., ZYDROŃ T.: Ocena przydatności wybranych mieszanin popiołowo-żużlowych do budowy nasypów drogowych
 • KUMOR Ł. A., SKORUPIŃSKA M.: Wpływ zagęszczenia górnej warstwy nasypu drogowego na dogęszczenie warstw zalegających poniżej

W dziale Geosyntetyki:

 • VAN EEKELEN S. J. M.: The 2016-update of the Design Guideline Basal Reinforced Piled Embankments

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • BOLT A., STERPEJKOWICZ-WERSOCKI W., PILARSKA M., BOLT T.: Likwidacja suchego doku przy Nabrzeżu Przemysłowym w Porcie Gdańsk

W dziale Technika Portów:

 • KOWALSKI A: Propozycja rozwiązania problemu bezpieczeństwa mijania się statków o maksymalnych rozmiarach w obecności jednostek rekreacyjnych na wejściu do Portu Świnoujście

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni geotechnicy: Prof. dr hab. inż. Tomasz Strzelecki
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „WOD-KAN-INSTAL”, Kielce, 21 – 23 listopada 2017
 • Nowa zabudowa duńskich terenów portowych i stoczniowych
 • Wspomnienie o prof. zw. dr. hab. inż. dhc. mult. Bolesławie K. Mazurkiewiczu (1931 – 2017)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.