Numer 4/2018 jest już dostępny


14.09.2018
Właśnie ukazał się numer 4/2018.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KULBIK M.: Początek Gdyńskiego Systemu Wodociągowego. Planowanie i budowa lokalnego układu wodociągowego na Kępie Oksywskiej (1929 – 1932). Część II

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., MARCINKOWSKI T., BONIECKA H., OLSZEWSKI T., SCHÖNHOFER J., CERKOWNIAK G. R., STELLA M.: Wyznaczanie głębokości położenia infrastruktury przyłączeniowej w strefie brzegowej południowego Bałtyku – propozycja wstępna

W dziale Geotechnika:

 • MEYER Z, PRIESEMANN T., MACHON J.: Wpływ wybranych wodnych roztworów chlorków na właściwości mechaniczne piasków drobnych
 • KRUSZYŃSKA E., SALONI J., JANISZEWSKA S., KODA E.: Badania geośrodowiskowe terenów poprzemysłowych na potrzeby rekultywacji i projektów zagospodarowania

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • SARAMOWICZ K., MAJEWSKI W., BARANIECKA B. CIECIERSKI M.: Materiały polimerowo-cementowe jako skuteczna ochrona i naprawa powierzchni morskich budowli hydrotechnicznych

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni geotechnicy: Dr hab. inż. Krzysztof Parylak
 • K.-E. Kurrer: The history of the Theory of Structures – Searching for Equilibrium (rec. Z. Cywiński)
 • Wspomnienie o mgr. inż. Henryku Brodzie (1938 – 2018)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 3/2018 jest już dostępny


27.07.2018
Właśnie ukazał się numer 3/2018.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Działy ustawy prawo wodne – ochrona wód

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • RÓŻYŃSKI G., BIELECKA M., SCHÖNHOFER J.: Podejście systemowe w zintegrowanym zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi – studium przypadku: Zalew Wiślany

W dziale Geotechnika:

 • ZABIELSKA-ADAMSKA K.: Badanie i dobór parametrów – referat generalny
 • CUDNY M.: Modelowanie i obliczenia projektowe – referat genaralny
 • BRZĄKAŁA W.: Zagrożenia i zabezpieczanie budowli – referat generalny
 • BZÓWKA J.: Infrastruktura transportowa – referat generalny
 • RAFALSKI L., ĆWIĄKAŁA M., GAJEWSKA B., KRASZEWSKI C: Badania związane z podłożem nawierzchni drogowej
 • KACZMAREK Ł., DOBAK P., KASPRZAK A., POPIELSKI P.: Odwzorowanie anizotropii wytrzymałościowej koluwiów zwietrzelinowych w numerycznej analizie stateczności zbocza na Pogórzu Karpackim
 • KACZYŃSKI Ł., GODLEWSKI T.: Kalibracja współczynnika Nkt w normalnie skonsolidowanych i przekonsolidowanych gruntach organicznych
 • PATAKIEWICZ M. A., CHMIELEWSKI R.: Wpływ zawartości frakcji pyłowej na parametry zagęszczalności ρds i wopt oraz na parametry kształtu krzywej zagęszczalności IC i SC w badaniu Proctora
 • SŁAWIŃSKA J.: Wstępne oszacowanie parametrów wybranych kryteriów wytrzymałościowych dla modelowego piasku „Skarpa” w płaskim stanie odkształcenia
 • WASIL M.: Wpływ dodatku bentonitu na wytrzymałość na ścinanie popiołu lotnego
 • CHMIELEWSKA I.: Nośność pionowa kolumn zawieszonych GEC
 • CHWAŁA M., PUŁA W.: Oszacowanie losowej nośności ławy fundamentowej na podstawie mechanizmów kinematycznych
 • DEMBICKI E., RYMSZA B.: Zmienność parcia spoczynkowego gruntu przy wykonywaniu wykopów
 • KUSIO T., KRASIŃSKI A.: Analiza numeryczna efektywności grupy pali przemieszczeniowych wkręcanych
 • MEYER Z., SZMECHEL G.: Ocena możliwości wykorzystania próbnych obciążeń statycznych do ustalenia nośności pobocznicy i podstawy pala
 • ŻARKIEWICZ K.: Wykorzystanie krzywej osiadania pala do wyznaczania oporu pobocznicy i podstawy pala
 • BŁASZCZAK A., ZAJĄC K., SKUTNIK Z., MIESZKOWSKI R., TRYFON-BOJARSKA A., KOCH D.: Identyfikacja zagrożenia wystąpienia przebić hydraulicznych w podłożu obiektów kubaturowych za pomocą nieinwazyjnych metod badawczych
 • TRYBOCKA K., ADAMIEC M.: Wzmocnienie podłoża pod małym obiektem inżynierskim i przyległym nasypem
 • MEGER A., KANTY P.: Technologia drenów pionowych z nasypem przeciążającym – wybrane aspekty projektowe oraz wykonawcze
 • MITURSKI M., SOBÓL E., GŁUCHOWSKI A.: Analiza wpływu zbrojenia rozproszonego na charakterystykę wytrzymałościową cementogruntu
 • SZYPULSKI P., KUREK N.: Kontrola jakości zagęszczenia wgłębnego podłoża z gruntów niespoistych w aspekcie posadowienia niskich nasypów infrastrukturalnych

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni geotechnicy: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski
 • 19 Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej „Odsłonić przyszłość, połączyć umysły” (19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering “Unearth the Future, Connect Beyond”). Seul, 17 – 22 września 2017
 • M. Jastrzębska, M. Kalinowska-Pasieka: Wybrane metody badawcze we współczesnym laboratorium geotechnicznym: od podłoża do parametrów gruntowych (rec. M. Gryczmański)
 • J. Pieczyrak: Projektowanie stóp fundamentowych (rec. B. Zadroga)
 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Stanisławie Ryszardzie Masselu (1939 – 2018)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 2/2018 jest już dostępny


26.04.2018
Właśnie ukazał się numer 2/2018.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SULIGOWSKI Z.: Nowe prawo wodne – informacje ogólne. Część I

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SUBOTOWICZ W.: Brzeg morski – element środowiska morskiego

W dziale Geotechnika:

 • MODONI G., FLORA A., LIRER S., OCHMAŃSKI M., CROCE P.: Projektowanie uszczelnienia dna wykopu wykonanego w technologii jet grouting
 • GOSK W.: Problemy interpretacji wyników badania sztywności gruntu za pomocą lekkiej płyty dynamicznej

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J.: Rozbudowa systemu zaopatrzenia w paliwo jednostek pływających w Porcie Gdynia

W dziale Technika Portów:

 • MAGIERA J., KATULSKI R. J.: System wykrywania i przeciwdziałania zakłóceniom celowym odbiornika GPS

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Stanisław Barcz
 • Firmy komunalne. Białowieża, 24 – 26 stycznia 2018
 • R. Szymkiewicz: Dolna Wisła. Rzeka niewykorzystanych możliwości (rec. M. Szmytkiewicz)
 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Henryku Mikołajczaku (1925 – 2018)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 1/2018 jest już dostępny


26.02.2018
Właśnie ukazał się numer 1/2018.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • GARUS D.: Experimental correlograms of the ambient seismic noise across Poland

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., SZMYTKIEWICZ M., SCHÖNHOFER J., MORAWSKI M.: Obliczanie przebudowy profilu wydmy wywołanej huraganem – wstępne wyniki

W dziale Geotechnika:

 • GRUCHOT A., ZAWISZA E., ZYDROŃ T.: Ocena przydatności wybranych mieszanin popiołowo-żużlowych do budowy nasypów drogowych
 • KUMOR Ł. A., SKORUPIŃSKA M.: Wpływ zagęszczenia górnej warstwy nasypu drogowego na dogęszczenie warstw zalegających poniżej

W dziale Geosyntetyki:

 • VAN EEKELEN S. J. M.: The 2016-update of the Design Guideline Basal Reinforced Piled Embankments

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • BOLT A., STERPEJKOWICZ-WERSOCKI W., PILARSKA M., BOLT T.: Likwidacja suchego doku przy Nabrzeżu Przemysłowym w Porcie Gdańsk

W dziale Technika Portów:

 • KOWALSKI A: Propozycja rozwiązania problemu bezpieczeństwa mijania się statków o maksymalnych rozmiarach w obecności jednostek rekreacyjnych na wejściu do Portu Świnoujście

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni geotechnicy: Prof. dr hab. inż. Tomasz Strzelecki
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „WOD-KAN-INSTAL”, Kielce, 21 – 23 listopada 2017
 • Nowa zabudowa duńskich terenów portowych i stoczniowych
 • Wspomnienie o prof. zw. dr. hab. inż. dhc. mult. Bolesławie K. Mazurkiewiczu (1931 – 2017)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 6/2017 jest już dostępny


19.12.2017
Właśnie ukazał się numer 6/2017.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • PIENIASZEK A.: Analiza hydrauliczna istniejącego układu kanalizacji mieszanej na przykładzie jednego z miast
 • NAWROT N., WOJCIECHOWSKA E.: Jakość osadów pochodzących z kanalizacji deszczowej oraz klasyfikacja osadów zdeponowanych w odbiornikach ścieków deszczowych na terenie zurbanizowanym – przegląd literatury.

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • GIRJATOWICZ J. P.: Zasięg nasuwu i wysokość spiętrzeń lodowych w świetle blizn lodowych na drzewach w strefie brzegowej Zalewu Szczecińskiego

W dziale Geotechnika:

 • OCHMAŃSKI M., BZÓWKA J., MODONI G.: Zautomatyzowany model numeryczny służący do kontroli procesu drążeniu tunelu tarczą EPB

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DANIEL R. A.: Recent structural developments in miter gates for navigation locks

W dziale Technika Portów:

 • GUCMA S., ŚLĄCZKA W.: Analiza ryzyka manewrowania statków w procesie projektowania morskich dróg wodnych i portów

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Henryk Bonin
 • Gdańscy Hydrotechnicy na Łabie i Wełtawie w latach 1968 – 2010
 • Spotkanie naukowe „Rozwój budownictwa morskiego w Polsce” związane z promocją książki J. W. Drążkiewicza „Portowe budowle hydrotechniczne. Konstrukcje dalb”, Gdańsk, 27 września 2017
 • XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników, Warszawa, 4 – 7 września 2018 r.

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 5/2017 jest już dostępny


31.10.2017
Właśnie ukazał się numer 5/2017.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KULBIK M.: Początek Gdyńskiego Systemu Wodociągowego.. Wodociąg wiejski w gminie Oksywie w latach 1911 – 1929. Część I

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • PAPROTA M.: Metodyka badań doświadczalnych oddziaływania fal morskich z falochronem pneumatycznym

W dziale Geotechnika:

 • DEMBICKI E., KRYCZAŁŁO A., KONKOL H.: Prognozowane warunki geotechniczne w rejonie budowy Portu Westerplatte w Gdańsku
 • DEMBSKI M.: Analiza wybranych metod minimalizacji migracji wód zasolonych w gruncie
 • KOKOTKIEWICZ P., TRZCIŃSKI M.: Przykład uszkodzeń drogi na słabonośnym podłożu wzmocnionym w technologii iniekcji rozpychającej

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • KŁOSOWSKI J.: Budowa nowego ujęcia wody morskiej na potrzeby Stacji Morskiej (Fokarium) Uniwersytetu Gdańskiego w Helu

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Jerzy Wojciech Drążkiewicz
 • Bydgoska retencja +2050, Bydgoszcz, 22 – 23 czerwca 2017
 • 6th International Workshop on in situ and laboratory characterization of overconsolidated soils, Poznań, 26 – 27 czerwca 2017
 • J. W. Drążkiewicz: Portowe budowle hydrotechniczne. Konstrukcje dalb. (rec. B. Zadroga)
 • Nagrody specjalne Polskiego Komitetu Geotechniki im. prof. Eugeniusza Dembickiego i im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepsze prace doktorskie z geotechniki obronione w 2016 roku

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 4/2017 jest już dostępny


22.08.2017
Właśnie ukazał się numer 4/2017.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KORDANA S., SŁYŚ D., POCHWAT K.: Aplikacja metody scoringowej w procesie wyboru rozwiązania zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • CERKOWNIAK G. R.: Uproszczone modele długookresowej morfodynamiki stożka ujściowego Wisły

W dziale Geotechnika:

 • SROKOSZ P.: Internet of Things in Geotechnical Engineering – An example of application
 • ANTCZAK M.: Obliczanie ław fundamentowych o skończonej długości posadowionych na półprzestrzeni sprężystej według Gorbunowa – Posadowa

W dziale Geosyntetyki:

 • KIELISZCZYK P., DUSZYŃSKA A.: Stan graniczny użytkowalności konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami – analiza wytycznych projektowych

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • KAIZER A., MIROSŁAWSKA A.: Przegląd współczesnych technologii minimalizacji negatywnego wpływu prac czerpalnych na środowisko

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni geotechnicy: Dr inż. Włodzimierz Cichy
 • XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”, Międzyzdroje, 22 – 26 maja 2017
 • W. Majewski: Monografia Dolnej Wisły (rec. S. Bednarczyk)
 • Problem odbioru inwestycji budowlanych
 • Wspomnienie o mgr inż. Barbarze Elżbiecie Zrzelskiej (1948 – 2017)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 3/2017 jest już dostępny


28.06.2017
Właśnie ukazał się numer 3/2017.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KURAŁOWICZ Z., LEPACKI E., JOŃCZYK K.: Geodezyjne osnowy realizacyjne i pomiary w morskim pasie brzegowym

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • GIRJATOWICZ J. P.: Trendy zmian zasolenia wód powierzchniowych u polskich brzegów Bałtyku

W dziale Geotechnika:

 • ZADROGA B.: Analiza i określenie przyczyn uszkodzenia palisady poddanej skomasowanemu działaniu morskich obciążeń środowiskowych
 • MEYER Z., CICHOCKI P.: Analiza sprężystej płyty na palach z uwzględnieniem krzywej aproksymującej wyniki testów statycznych pali
 • NGUYEN G.: Sensitivity of spread foundation size on values of shear strength parameters of gravelly and sandy soils

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • KONKOL H., WICKLAND W., RAED KHALIL LUBBAD R. K., BOLT A.: Expansion of the port in Ustka. Simulation of wave conditions

W dziale Kronika i Aktualności:

 • Sesja Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego „ANALIZY I DOŚWIADCZENIA W GEOINŻYNIERII”, Gliwice, 5 kwietnia 2017
 • V Międzynarodowa Konferencja „International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterisation”, Gold Coast, Australia, 5 – 9 września 2016
 • M. K. Kumor: Iły ekspansywne podłoża budowlanego Bydgoszczy. Wybrane problemy geotechniczne (rec. B. Zadroga)
 • J. Pieczyrak: Wprowadzenie do geotechniki (rec. B. Zadroga)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


Numer 2/2017 jest już dostępny


04.05.2017
Właśnie ukazał się numer 2/2017.

Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KULBIK M.: Projekt, budowa i eksploatacja prowizorycznego wodociągu miejskiego w Gdyni (1926 – 1930)
 • SULIGOWSKI Z.: Awarie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych

W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., SCHÖNHOFER J., SZMYTKIEWICZ M.: Zastosowanie modelu XBeach do obliczanie abrazji brzegu wydmowego na przykładzie obszaru położonego w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie

W dziale Geotechnika:

 • ŻYLIŃSKI K., PRZEWŁÓCKI J.: Ocena nośności ławy fundamentowej metodami niezawodności trzech poziomów
 • SIERADZKI M. P.: Deep dynamic compaction for subgrade improvements within the Port of Long Beach, California

W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Remont i odbudowa umocnienia brzegowego w Gdyni – Oksywiu

W dziale Kronika i Aktualności:

 • S. Pietruszczak: Podstawy teorii plastyczności w geomechanice (rec. E. Dembicki)
 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Czesławie Druecie (1926 – 2016)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.